M

אודות

Control

מנכ"ל משותף
יעל
זכריה
בין לקוחותינו
מייסד ובעלים
איתן זכריה

מעגל שיפור הביצועים

טכנולוגיית הביצועים האנושיים 

תוכנת MY CONTROL

מתודת הליווי שלנו:

במסגרת הייעוצים הפרטניים האישיים והמשפחתיים אנו מיישמים שילוב מנצח של כלים אימוניים ופרקטיקות מעשיות מתקדמות של התנהלות כלכלית בעידן הדיגיטלי.

שיטת הליווי שלנו היא סינתיזה של 3 מתודות מנצחות:

המרכז הפיננסי

לכל אורך התכניות המשתתפים מלווים ע"י יועץ כלכלי אישי (מחש"ל) וצוות המרכז הפיננסי של החברה. תפקידי המרכז הפיננסי יהיו בין היתר:

המלצות עלינו :